Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

maly-pandzik
2959 e621
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viarudapanda rudapanda
maly-pandzik
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viarudapanda rudapanda
maly-pandzik
6080 038a 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viahormeza hormeza
0041 66c2 500

that-gypsy-life:

Turn on's😉

Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
maly-pandzik
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza
maly-pandzik
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
0605 3d5c 500
Reposted fromkankryvantas kankryvantas viatreehugger treehugger
9904 704d 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaohsunbeam ohsunbeam

March 26 2017

maly-pandzik
9413 a85b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maly-pandzik
9485 df65
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaczinok czinok
3083 efe4 500

buckobarns:

This is the lucky clover cat. reblog this in 30 seconds & he will bring u good luck and fortune.

maly-pandzik
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viahormeza hormeza
maly-pandzik
4663 0c83 500
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viahormeza hormeza
maly-pandzik
0318 d6c0
Reposted fromsiegmunda siegmunda viahormeza hormeza

March 25 2017

maly-pandzik
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viahormeza hormeza
maly-pandzik
6282 9e09
Reposted fromczajnikq czajnikq viahormeza hormeza
maly-pandzik
Ludzi normalnych nie ma dziś w Europie. Wiktor Gomulicki w odpowiedzi na ankietę "Cyklisty" z 1897 roku.

Reposted fromciarka ciarka vianiedobrze niedobrze
maly-pandzik
8206 1455
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaAnetzschka Anetzschka
maly-pandzik
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaZoonk11 Zoonk11
1106 e7b0 500

le-voleur-de-beaute:

Photo by Alexandra Oblako

Reposted fromnudes nudes viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl